ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Даний Договір публічної оферти (далі - «Оферта», «Договір») являє собою офіційну
відкриту пропозицію ФОП Писаренко Л.П. (надалі – Виконавець) продати товар розміщений на Сайті та надати інші
послуги, шляхом здійснення замовлення за допомогою Сайту.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Даним розділом встановлюються визначення наведених нижче термінів та дефініцій,
що використовуються в цьому Договорі.
1.1.1. «Сайт» – веб-сторінки онлайн-курсу, розташовані на доменному імені
kurilova.shop та керовані Виконавцем, що включають сукупність всієї розміщеної
інформації, зокрема, текстів, графічних елементів, фото та відеоматеріалів, та інших
результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційні і технічні засоби.
1.1.2. «Виконавець» – особа, яка здійснює управління Сайтом.
1.1.3. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту за
допомогою мережі Інтернет.
1.1.4. «Замовник» – Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем
(споживачем) покупцем товару за цим Договором.
1.1.5. «Програмне забезпечення», «ПО» – Інтернет-браузер (Internet Explorer,
FireFox, Google Chrome тощо) для доступу до інформаційних ресурсів, що
знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання та обробки
інформації.
1.1.6. «Товар» - продукт людської праці у матеріальній і нематеріальній
субстанції та у формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти
наявні чи передбачувані потреби Користувача/Замовника. Разом з тим, товар
призначений для продажу.
1.2. Визначення термінів та дефініцій, не встановлених цим розділом, тлумачяться в
значенні, встановленому чинним законодавством України, а за відсутності такого – в їх
звичайному розумінні.

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

2.1 Особа, яка здійснила акцепт Оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»).
2.2 Акцепт Користувачем цієї Оферти здійснюється шляхом переходу останнім на Сайт за посиланням Виконавця та подальшою оплатою товару розміщеного на Сайті, визначених
цією Офертою.
2.3 Оферта вважається прийнятою Користувачем з моменту оплати останнім вартості
Товару на розрахунковий рахунок Виконавця, що вважається повною і безумовною
відповіддю Користувача про прийняття Оферти, відповідно до ч. 1 ст. 642 ЦК України.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є обов’язок Виконавця з продажу Замовникові товару та
обов’язок Замовника оплатити надані Виконавцем послуги, на умовах, визначених цією
Офертою.

4. СТРОК ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


4.1. Продаж товарів і надання послуг за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно, за допомогою мережі Інтернет, шляхом надання Замовникові доступу до
Сайту Виконавця, який містить перелік товарів що реалізуються.
4.2. Виконавець на власний розсуд визначає ціну та комплектність товару, вказана інформація розміщена на Сайті.
4.3. Строк надання послуг визначається Сторонами на підставі сплаченої Замовником суми, відповідно до умов цієї Оферти та ціни розміщеної на Сайті.
4.4. Надсилання товару за цим Договором починається протягом 24 (двадцяти чотирьох)
годин з моменту здійснення Замовником оплати на умовах, визначених цією Офертою.
4.5. Послуги вважаються наданими з моменту оплати Замовником товару та його
подальшим отриманням.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. надати Замовникові оплачені останнім товари відповідно до умов цієї
Оферти;
5.1.2. забезпечити Замовникові персональний доступ до Сайту.
5.1.3. здійснювати зворотний зв'язок з Замовником, якщо таке зобов’язання
передбачене змістом наданих послуг, розміщених на Сайті;
5.1.4. суворо зберігати в таємниці будь-яку особисту та/або конфіденційну
інформацію, отриману від Замовника при продажу товару або наданням послуг за
цим Договором, відповідно до Політики конфіденційності, Загального регламенту
про захист даних і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;
5.1.5. дотримуватися вимог законодавства України, в т.ч. що стосуються обробки,
передачі і захисту персональних даних користувачів і замовників.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. змінювати в односторонньому порядку зміст Сайту Виконавця, форму
проведення зворотного зв'язку, а також змінювати і доповнювати інформацію про
товари для Замовника;
5.2.2. в процесі продажу товару Замовнику, давати рекомендації щодо
використання товару за його відповідним призначенням;
5.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору
без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;
5.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;
5.2.5. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку,
передбачених цим Договором.
5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. оплачувати товар на умовах та у порядку, визначених цією Офертою;
5.3.2. прийняти надані Виконавцем послуги та продані товари;
5.3.3. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до особистого
кабінету на Сайті;
5.3.4. забезпечувати повну конфіденційність рекомендацій Виконавця, щодо
використання товару;
5.4. Замовник має право:
5.4.1. отримувати від Виконавця належним чином надані послуги та проданий
товар згідно його особливостей й характеристик, визначені цією Офертою;
5.4.2. отримувати від Виконавця інформацію з питань, що стосуються організації
продажу товару і надання інших послуг, передбачених цією Офертою.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість товарі, що реалізуються Виконавцем, вказується на Сайті або повідомляється Користувачу в особисті повідомлення та може бути змінена Виконавцем на
свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку.
6.2. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті товари, які замовляються після опублікування нової вартості.
6.3. Оплата вартості товарів і послуг проводитися Замовником у повному розмірі від
вартості на розрахунковий рахунок Виконавця, який в свою чергу вказаний на сайті або
повідомляється у приватні повідомлення/у особистому кабінеті на Сайті, визначений цією
Офертою.
6.4. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий
рахунок Виконавця.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цієї Оферти або пов'язані із нею, вирішуються шляхом
мирних переговорів між Сторонами. Виконавець докладає усіх зусиль для врегулювання
спорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у
судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Оферти Замовником і діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань.
8.2. Договір може бути розірваний Сторонами в порядку, передбаченому чинним
законодавством України, а також в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі,
якщо Замовником допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної
власності або суміжних прав Виконавця або третіх осіб на розміщення інформаційних
матеріалів, або їх складової частини. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим
Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних зобов'язань за
даним Договором, якщо таке невиконання було викликане обставинами непереборної сили,
які Сторони не могли передбачити ані запобігти їм, і такі обставини вплинули на виконання
Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором. Обставинами непереборної сили є
зовнішні і надзвичайні події, крім іншого: війна або військові дії, повстання, мобілізація,
хвороби, епідемії, пожежі, вибухи, природні катастрофи, а також їх наслідки, які
безпосередньо вплинули на виконання умов цього Договору.
8.4. Актуальна версія Договору публічної оферти знаходиться на Сайті або його вкладеннях за адресою в мережі Інтернет: kurilova.shop. Додатково, актуальна версія
Договору може надсилатися Користувачам/Замовникам на їх засоби зв’язку.
8.5. Всі пропозиції або питання за цим Договором повідомляються за зворотнім зв’язком, розміщеним на веб-сторінці Сайту.
8.6. Текст оферти викладено українською мовою.

 

АДРЕСА І РЕКВИІЗИТИ 

ФОП Писаренко Лариса Петрівна 

Номер запису ЄДР:  2003570000000017172

Адреса: Україна, м.Київ, вул. Юрківска, б. 36

ЄДРПОУ 1502700520

IBAN UA643808050000000026006742616 

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"